Zgoda-RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO do formularza kontaktowego

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Korzystanie ze strony internetowej www.mbblogistics.pl lub www.mbblogistics.com oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności strony internetowej.

Wstęp

Niniejsza strona została Państwu udostępniona przez MBB Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach, adres: Os. Przemysłowe 9, 69-100 Słubice, KRS: 0000348827, NIP: 5981616110, tel.: +48 95 750 00 06.

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), jest MBB Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach, adres: Os. Przemysłowe 9, 69-100 Słubice, KRS: 0000348827, NIP: 5981616110, zwany dalej Administratorem. Poniższa polityka prywatności niewątpliwie określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej www.mbblogistics.pl lub www.mbblogistics.com i stanowi ona część „Warunków korzystania ze strony internetowej”.

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e – mail: kontakt@mbblogistics.pl lub kontakt@mbblogistics.com.

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie www.mbblogistics.pl, www.mbblogistics.com lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane osobom czy podmiotom trzecim.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej jej wersji. Przyczyny zmian mogą być w szczególności związane z rozwojem technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony. Na dole została umieszczona data publikacji aktualnej Polityki prywatności. O zmianach w Polityce Prywatności Administrator poinformuje w wiadomości e-mail, jeżeli takim będzie dysponował, jak również poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej.

 • 2

DEFINICJE

„Administrator” – MBB Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach, adres: Os. Przemysłowe 9, 69-100 Słubice, KRS: 0000348827, NIP: 5981616110,

„Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.

„Strona” – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.mbblogistics.pl i www.mbblogistics.com.

„Inny Administrator” – Administrator Danych Osobowych inny niż MBB Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach, adres: Os. Przemysłowe 9, 69-100 Słubice, KRS: 0000348827, NIP: 5981616110, dla którego MBB Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach występowało w roli Podmiotu przetwarzającego (Procesora) i realizowało czynności w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych.

„Procesor” – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

 

 • 3

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika strony internetowej jest MBB Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach. Administrator może również występować w roli podmiotu przetwarzającego dane osobowe (Procesora) dla Innego Administratora, gdy Użytkownik nawiązuje kontakt za pośrednictwem strony internetowej lub wiadomości e-mail, w sprawie dotyczącej zawartej umowy z Innym Administratorem – wówczas zastosowanie ma zawarta umowa Innym Administratorem i wszelkie dane przetwarzane w tym celu nie podlegają pod zasady niniejszej polityki prywatności.
 2. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularza, który znajduje się na Stronie, o których mowa poniżej, w celach na jakie wskazuje zamieszczony formularz.
 3. Użytkownik może podać dowolne dane i przesłać je do Administratora za pośrednictwem wiadomości e-mail. Takie informacje będą przetwarzane zgodnie z intencją wyrażoną w treści wiadomości e-mail oraz w sposób i w celu przez niego określonym. Może to dotyczyć spraw związanych z realizacją umowy, której stroną jest Administrator lub osoba, której dane dotyczą lub innych spraw.
 4. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik poda samodzielnie (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej). Podczas wizyty na stronie mogą zostać zebrane dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w ramach działania usługi dochodzi do przetwarzania danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym i ma świadomość, że dane te mogą zostać użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną, ewentualnego zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej – nie są i nie będą kojarzone z danymi poszczególnych Użytkowników.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych środkami komunikacji elektronicznej od Administratora w celu kontaktu z Użytkownikiem
 6. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika w ramach funkcjonowania Strony internetowej mogą być przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją zadań zgodnie z intencją zapytania Użytkownika — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), jeżeli nie jest to związane z inicjatywą w zakresie zawartej umowy przez Użytkownika i realizacji czynności w związku z tą umową, gdzie Administrator występuje w roli Administratora lub podmiotu przetwarzającego dane na polecenie innego Administratora;
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych na stronie Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania kontaktu i osiągnięcia określonego celu. W związku z tym Użytkownik, poza opisaniem sprawy, podaje wyłącznie dane umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu i wszelkie inne informacje i dane podawane są z wyłącznej jego inicjatywy i nie są danymi niezbędnymi do załatwienia sprawy.
 8. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo dostępu do treści jego danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), a także do usunięcia danych w sytuacjach określonych prawem. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

W tych celach może zwrócić się do Administratora poprzez adres e -mail: kontakt@mbblogistics.pl lub kontakt@mbblogistics.com

Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Dane Użytkownika nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich. Niektóre informacje, w tym dane niezbędne do działania systemów informatycznych i informatyczno-analitycznych mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
 2. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas osiągnięcia celu przetwarzania (załatwienia sprawy) lub do czasu cofnięcia zgody.
 3. Użytkownik podaje dane dobrowolnie, jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem. Co do zasady podanie danych kontaktowych w celu wyjaśnienia sprawy jest niezbędnym elementem, bez którego nie ma możliwości spełnienia żądania Użytkownika.
 4. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.
 5. Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. Umowy takie zabezpieczają właściwy sposób przetwarzania danych, a faktycznie przy niniejszym przetwarzaniu będą to operatorzy hostingu strony internetowej oraz poczty elektronicznej.
 6. Podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO.
 7. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który wspomaga Administratora w wykonywaniu obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych. W związku z tym, w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania tych danych.
 9. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 • 4

FORMULARZE

Administrator informuje, że w ramach Strony stosuje formularz kontaktowy, który umożliwia wysłanie wiadomości do MBB Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.

Dane pozyskane z formularzy nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

Jeżeli Użytkownik korzysta z usług dostawców zewnętrznych jak np. Google, powinien zapoznać się z ich polityką prywatności, dostępną u dostawców tych usług.

Polityka prywatności Google znajduje się pod adresem – https://policies.google.com/privacy

 

 • 5

TECHNOLOGIE

Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

Polityka prywatności usługi znajduje się na stronie – https://policies.google.com/privacy

Aby móc skorzystać w pełni ze strony internetowej www.mbblogistics.pl lub www.mbblogistics.com niezbędne jest posiadanie:

 1. Urządzenia z dostępem do sieci Internet.
 2. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail.
 3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

 

Data publikacji Polityki Prywatności: 23 września 2022

The leader of the fulfillment industry in Poland, offering the best solutions for e-commerce.

69-100 Słubice
(Poniedziałek - Piątek)
06:00 - 15:00