Zgoda-RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO do formularza kontaktowego

OCHRONA DANYCH

Korzystając z naszej strony internetowej www.mbblogistics.com zgadzasz się z poniższymi informacjami oraz postawieniami dotyczącymi gromadzenia, przetwarzania i ochrony Twoich danych osobowych.

Informacje ogólne:

Strona internetowa obsługiwana przez M.B.B. Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach, Os. Przemysłowe 9, 69-100 Słubice, KRS: 0000348827, NIP: 5981616110, tel: +48 95 750 00 06.

Organem odpowiedzialnym za gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych osobowych na tej stronie w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95-46-EC (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) , M.B.B. Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach, Os. Przemysłowe 9, 69-100 Słubice, KRS: 0000348827, NIP: 5981616110, zwana dalej “osobą odpowiedzialną’. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych, w tym także korzystania z innych technologii w kontekście funkcjonowania naszej strony internetowej www.mbblogistics.cpl, a tym samym części formalnej “Warunków korzystania ze strony internetowej” 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

W przypadku jakichkolwiek pytań i/lub wąrpliwości dotyczących niniejszej polityki prywatności prosimu o kontakt z osobą odpowiedzialną pod adresem e-mail: kontakt@mbblogistics.com.

Wszystkie dane osobowe, które użytkownik podaje na stronie www.mbblogistics.com lub które są przez niego automatycznie przekazywane, nie są ani udostępnione osobom trzecim, ani im odsprzedawane.

Osoba odpowiedzialna zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych w dowolnym momencie, przy czym każdy użytkownik tej strony internetowej jest zobowiązany do zapoznania się z aktualną wersją przepisów o ochronie danych.
Takim zmianom może towarzyszyć rozwój technologii internetowych, zmiany ogólne norm prawnych oraz dalsza rozbudowa naszego serwisu. Datę publikacji niniejszego oświadczenia o ochronie danych można znaleźć na końcu tego oświadczenia.

     2. DEFINICJE

“Osoba odpowiedzialna”: M.B.B. Logistics Sp. Z o.o. z siedzibą w Słubicacj, adres: Os. Przemysłowe 9, 69-100 Słubice, KRS: 0000348827, NIP: 5981616110, 
“Użytkownik”: każdy kto uzyskuje dostęp do witryny i wykorzystuję ją w celach informacyjnych lub innych;
“Strona internetowa”: strona operatora witryny pod adresem www.mbblogistics.com

     3. DANE OSOBOWE

M.B.B. Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach jest odpowiedzialna za gromadzenie i przetwarzanie danych na tej stronie internetowej, a także za Twoje dane osobowe.
Użytkownik podaje dane osobowe za pomocą formularza na tej stronie; cel podanie tych danych określa formularz.
Rejestrowe i przetwarzane są tylko dane, które sam użytkownik wprowadza do tego formularza (w niektórych przypadkach dotyczy to danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookie i plików dziennika serwera). Podczas wejścia na stronę mogą być zapisywane informacje o dostępie do samej strony, takie jak adres IP użytkownika, nazwa domeny serwera, typ i wersja przeglądarki, używany system operacyjny itd. (pliki dziennika). Dane te mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników na stronie, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do przyjaznego użytkowania projektowanych treści zamieszczonych na stronie, jednak dane te są przetwarzane wyłącznie w celu optymalizacji i usprawnienia administrowania serwisem oraz, w razie potrzeby, zapewnienia sprawnego hostingu, jednakże nigdy nie są one łączone z innymi danymi, co uniemożliwia identyfikację poszczególnych użytkowników.
Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez osobę odpowiedzialną jego danych osobowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w celu komunikacji z użytkownikiem.
Dane osobowe podane przez użytkownika podczas korzystania z oferty w serwisie mogą być przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego z użytkownikiem w celu świadczenia odpowiednich usług; podstawą tego jest art. 6 ust. 1 RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne; Jeśli jednak nie podasz danych oznaczonych jako obowiązkowe przez osobę odpowiedzialną w serwisie, nie będziemy mogli skontaktować się z Tobą i zrealizować Twojego żądania.
Użytkownik ma w każdej chwili dostęp do swoich danych z nim związanych; Może również poprosić osobę odpowiedzialną o ich poprawienie, usunięcie lub ograniczenie ich przetwarzania. Ponadto możę w dowolnym momencie sprzeciwić się wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz zażądać przeniesienia tych danych i dostępu do nich. Jeżeli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, użytkownik może wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Inspektor Ochrony Danych Osobowych). On również, ma prawo do “bycia zapomnianym” (niezwłoczne usunięcie jego danych), o ile dalsze przetwarzanie jego danych nie jest przewidziane w obowiązujących przepisach prawa. W tym celu należy wysłać wiadomość do osoby odpowiedzialnej (kontakt@mbblogistics.com).

Zgoda użytkownika może zostać cofnięta w dowolnym momencie, co powoduję usunięcie jego adresu e-mail z listy mailingowej osoby zarządzającej. Zgoda ta jednak jest ważna do momentu jej odwołania przez użytkownika.

Dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane do Państw trzecich, tj. do państw spoza Unii Europejskiej; w takim przypadku dane te będą przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy podpisali umowę w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA (“Tarcza ochrony danych UE-USA”).
Dane osobowe użytkownika przechowuje osoba odpowiedzialna wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu ich przetwarzania lub w przypadku, gdy użytkownik wniósł przeciw wobec ich dalszego przetwarzania.
Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne w zakresie, w jakim może zostać zrealizowanych celi ich podania.
Dane osobowe użytkownika są przechowywane i chronione z niezbędną starannością, za pomocą odpowiednich procedury wewnętrznych wdrażanych przez osobę odpowiedzialną. Osoba odpowiedzialna przetwarza informacje o użytkowniku za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania odpowiednich ogólnych norm prawnych. Głównym celem tych środków jest ochrona przed nieuprawnionym dostępem danych osobowych użytkownika. W szczególności dostęp do danych osobowych użytkownika mają wyłącznie osoby upoważnione, które w inny sposób zobowiązane są do zachowania tych danych w tajemnicy.
Osoba odpowiedzialna niniejszym informuję użytkownika, żę zleciła podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych użytkowników w imieniu osoby odpowiedzialnej.
Usługodawca lub usługodawcy, którym administrator zlecił przetwarzanie danych osobowych zapewniają, że spełniają wymagania RODO dla przetwarzających.
 Osoba odpowiedzialna informuje, że wyznaczyła inspektora danych osobowych, który będzie wspierał osobę odpowiedzialną w wypełnianiu jej obowiązków w kontekście przetwarzania danych osobowych.
Użytkownik przyjmuję do wiadomości, że udostępnione przez niego dane osobowe mogą zostać przekazane upoważnionym organom, o ile tego zażądają, a przekazanie tych danych jest związane ze środkami podjętymi przez organy.
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych możesz skontktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych Panem Piotrem Dowhanem pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
Dane osobowe użytkowników nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

     4. FORMULARZ KONTAKTOWY

Osoba odpowiedzialna informuje, że udostępniła po swojej stronie formularz kontaktowy, za pomocą którego otrzymuję wiadomości do M.B.B. Logistics Sp z o.o. z siedzibą w Słubicach. Podane tutaj dane osobowe będą przetwarzane przez osobę odpowiedzialną zgodnie z obecnymi przepisami o ochronie danych w celu skontaktowania się z odpowiednim użytkownikiem.

Dane podane w niniejszym formularzu nie będą przekazywane osobom trzecim.

Jeżeli użytkownik korzysta z usług firm zewnętrznych, takich jak Google lub Disqus, powinien zapoznać się z przepisami dotyczącymi ochrony danych udostępnianych przez odpowiednich usługodawców.

     5. TECHNOLOGIE

Administrator wykorzystuję następujące technologie w celu monitorowania zachowań użytkowników na stronie:

Zintegrowany kod Google Analytics do celów statystycznych. “Google Analytics” wykorzystuje własne pliki cookies do analizy zachowań użytkowników na stronie. Służą one do określenia m.in. informacji o tym z której części użytkownik przeszedł na naszą stronę internetową. Pomagają nam stale ulepszać naszą stronę internetową.

Aby w pełni korzystać z usług serwisu internetowego www.mbblogistics.pl konieczne jest posiadanie:

– Komputera z dostępem do internetu;
– Aktywny adres e-mail ze skrzynką pocztową, aby mieć możliwość odbioru wiadomości;
– Przeglądarka internetowa do przeglądania i wyświetlania stron internetowych.

Data publikacji oświadczenia RODO: 11 marzec 2019 r.

The leader of the fulfillment industry in Poland, offering the best solutions for e-commerce.

69-100 Słubice
(Poniedziałek - Piątek)
06:00 - 15:00